Wprowadzenie

O SDG

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) zostały zdefiniowane w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej we wrześniu 2015 r. przez państwa członkowskie ONZ. Realizacja 17 SDGs (i 169 powiązanych z nimi zadań) zakłada zapewnienie godnego życia, pokoju i rozwoju gospodarczego na świecie, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych planety.

O wskaźnikach SDG

Śledzenie postępów w realizacji Agendy 2030 w skali świata umożliwia opracowany przez ONZ zestaw około 250 wskaźników globalnych do monitorowania 17 SDGs. Obecnie Polska statystyka publiczna zapewnia dane dla blisko 70% wskaźników SDG z listy ONZ (sdg.gov.pl).

O eksperymentalnych wskaźnikach SDG

Ze względu na szeroki zakres tematyczny SDGs, nie wszystkie mierniki SDG są możliwe do pozyskania z tradycyjnych źródeł danych (np. badań ankietowych, sprawozdawczości, spisów powszechnych, rejestrów). Aby uzupełnić luki informacyjne, konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł danych dla wskaźników SDG. Główny Urząd Statystyczny prowadzi prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie z zastosowaniem nietradycyjnych metod i nowych podejść metodologicznych.

W 2023 r. dzięki wykorzystaniu teledetekcji satelitarnej oraz integracji różnych źródeł danych, GUS opracował na potrzebę oceny zrównoważonego rozwoju pierwsze eksperymentalne wskaźniki SDG monitorujące:

• dostęp do dróg na obszarach wiejskich (Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura),
• dostęp do otwartych przestrzeni publicznych (Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności),
• gospodarkę gruntami miejskimi (Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności).

Prace nad udostępnieniem kolejnych wskaźników eksperymentalnych SDG są w toku.

O stronie dla eksperymentalnych wskaźników SDG

Nowe narzędzie do udostępniania eksperymentalnych statystyk SDG powstaje w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na dane SDG, które wykracza poza tradycyjną ofertę informacyjną statystyki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, strona dla eksperymentalnych statystyk SDG oferuje:

• nowatorskie wskaźniki SDG w nowych przekrojach,
• interaktywne wizualizacje w formie map i wykresów,
• interpretację, znaczenie i kontekst dla nowych miar,
• dane niezbędne do podejmowanie decyzji opartych na faktach.

Zasoby informacyjne i funkcjonalności narzędzia będą rozwijane – zapraszamy do śledzenia strony dla eksperymentalnych statystyk SDG.