Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki opublikowane 13.1.1 Liczba ofiar śmiertelnych lub poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych na 1 milion ludności
Analiza źródeł 13.1.2 Liczba krajów, które przyjęły i wdrożyły krajowe strategie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych zgodne z Ramowym Programem Działań na lata 2015-2030 z Sendai w sprawie ograniczania ryzyka katastrof
Analiza źródeł 13.1.3 Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które przyjęły i wdrożyły lokalne strategie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych zgodne z krajową strategią redukcji ryzyka klęsk żywiołowych
Statystyki opublikowane 13.2.1 Liczba krajów z ustalonymi na poziomie krajowym wkładami (NDCs), strategiami długoterminowymi, krajowymi planami adaptacji i strategiami, przedstawionymi w komunikatach w sprawie adaptacji i komunikatach krajowych
Statystyki opublikowane 13.2.2 Emisja gazów cieplarnianych ogółem
Statystyki opublikowane 13.3.1 Zakres włączenia (i) globalnej edukacji obywatelskiej oraz (ii) edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju do (a) krajowych polityk edukacyjnych, (b) programów nauczania, (c) kształcenia nauczycieli oraz (d) oceny uczniów
Statystyki opublikowane 13.a.1 Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
Analiza źródeł 13.b.1 Liczba najsłabiej rozwiniętych krajów i rozwijających się małych krajów wyspiarskich z ustalonymi na poziomie krajowym wkładami (NDCs), strategiami długoterminowymi, krajowymi planami adaptacji i strategiami, przedstawionymi w komunikatach w sprawie adaptacji i komunikatach krajowych