Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki opublikowane 13.1.1 Liczba ofiar śmiertelnych lub poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych na 1 milion ludności
Analiza źródeł 13.1.2 Liczba krajów, które przyjęły i wdrożyły krajowe strategie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych zgodne z Ramowym Programem Działań na lata 2015-2030 z Sendai w sprawie ograniczania ryzyka katastrof
Analiza źródeł 13.1.3 Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które przyjęły i wdrożyły lokalne strategie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych zgodne z krajową strategią redukcji ryzyka klęsk żywiołowych
Statystyki opublikowane 13.2.1 Liczba krajów, które ustanowiły lub wprowadziły w życie zintegrowane polityki / strategie / plany zwiększające ich zdolność do przystosowania się do niekorzystnych skutków zmian klimatu, wspierające odporność klimatu i niską emisję gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający produkcji żywności (w tym dostosowanie planu krajowego, wkład na poziomie krajowym, komunikacja krajowa, dwuletnie raporty i inne)
Analiza źródeł 13.3.1 Liczba krajów włączających pojęcia łagodzenia zmian klimatu, dostosowania się do jego skutków, ograniczania ryzyka i wczesnego ostrzegania do krajowych programów nauczania zarówno na poziomie szkolnictwa podstawowego, jak i ponadpodstawowego i wyższego
Statystyki opublikowane 13.3.2 Liczba krajów które na poziomie instytucjonalnym, systemowym i indywidualnym budują i wzmacniają potencjał w kierunku łagodzenia zmian klimatu, dostosowania się do jego skutków, transferu technologii i działań rozwojowych
Statystyki opublikowane 13.a.1 Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
Analiza źródeł 13.b.1 Liczba najsłabiej rozwiniętych krajów i małych rozwijających się państw wyspiarskich, które otrzymały specjalne wsparcie, w tym wsparcie finansowe, technologiczne oraz potencjał – na rozwój mechanizmów zwiększających zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet, młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grup społecznych