Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki opublikowane 13.1.1 Liczba ofiar śmiertelnych lub poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych na 1 milion ludności
Analiza źródeł 13.1.2 Liczba krajów, które przyjęły i wdrożyły krajowe strategie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych zgodne z Ramowym Programem Działań na lata 2015-2030 z Sendai w sprawie ograniczania ryzyka katastrof
Analiza źródeł 13.1.3 Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które przyjęły i wdrożyły lokalne strategie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych zgodne z krajową strategią redukcji ryzyka klęsk żywiołowych
Statystyki opublikowane 13.2.1 Liczba krajów, które ustanowiły lub wprowadziły w życie zintegrowane polityki / strategie / plany zwiększające ich zdolność do przystosowania się do niekorzystnych skutków zmian klimatu, wspierające odporność klimatu i niską emisję gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający produkcji żywności (w tym dostosowanie planu krajowego, wkład na poziomie krajowym, komunikacja krajowa, dwuletnie raporty i inne)
Statystyki opublikowane 13.3.1 Zakres włączenia (i) globalnej edukacji obywatelskiej oraz (ii) edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju do (a) krajowych polityk edukacyjnych, (b) programów nauczania, (c) kształcenia nauczycieli oraz (d) oceny uczniów
Statystyki opublikowane 13.3.2 Liczba krajów które na poziomie instytucjonalnym, systemowym i indywidualnym budują i wzmacniają potencjał w kierunku łagodzenia zmian klimatu, dostosowania się do jego skutków, transferu technologii i działań rozwojowych
Statystyki opublikowane 13.a.1 Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
Analiza źródeł 13.b.1 Liczba najsłabiej rozwiniętych krajów i małych rozwijających się państw wyspiarskich, które otrzymały specjalne wsparcie, w tym wsparcie finansowe, technologiczne oraz potencjał – na rozwój mechanizmów zwiększających zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet, młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grup społecznych