Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Wskaźnik 13.2.1 - Liczba krajów, które ustanowiły lub wprowadziły w życie zintegrowane polityki / strategie / plany zwiększające ich zdolność do przystosowania się do niekorzystnych skutków zmian klimatu, wspierające odporność klimatu i niską emisję gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający produkcji żywności (w tym dostosowanie planu krajowego, wkład na poziomie krajowym, komunikacja krajowa, dwuletnie raporty i inne)

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Ministerstwo Środowiska