Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Priorytet dla Polski - Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, poprzez stworzenie instrumentów wsparcia dla polskich eksporterów i inwestorów

Wskaźnik 9.3.a - Udział przychodów ze sprzedaży na eksport w przychodach netto MŚP ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny