Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Aktywizacja zawodowa osób młodych, kobiet, osób w wieku 50+, osób długotrwale bezrobotnych, jak również niepełnosprawnych

Wskaźnik 8.5.c - Osoby młode niepracujące, nieuczące się i niedokształcające się (w wieku 15-24 lata) - NEET

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny