Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Aktywizacja zawodowa osób młodych, kobiet, osób w wieku 50+, osób długotrwale bezrobotnych, jak również niepełnosprawnych

Wskaźnik 8.5.b - Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (20-64 lata)

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny