Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Aktywizacja zawodowa osób młodych, kobiet, osób w wieku 50+, osób długotrwale bezrobotnych, jak również niepełnosprawnych

Wskaźnik 8.5.a - Współczynnik aktywności zawodowej w wieku 15-89 lat wg BAEL

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny