Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Poszukiwanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na zaawansowaniu technologicznym produktów, jakości i innowacyjności oferowanych produktów, jak również mechanizmów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Wskaźnik 8.1.c - Wskaźnik Globalnej Konkurencyjności (GCI) - pozycja w rankingu

Jednostka prezentacji: pozycja w rankingu
Źródło danych: World Economic Forum