Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Poszukiwanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na zaawansowaniu technologicznym produktów, jakości i innowacyjności oferowanych produktów, jak również mechanizmów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Wskaźnik 8.1.b - Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny