Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Poszukiwanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na zaawansowaniu technologicznym produktów, jakości i innowacyjności oferowanych produktów, jak również mechanizmów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Wskaźnik 8.1.a - Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny