Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Priorytet dla Polski - Tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego; ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

Wskaźnik 7.2.a - Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Eurostat