Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Priorytet dla Polski - Poprawa efektywności energetycznej

Wskaźnik 7.1.a - Energochłonność pierwotna PKB z korektą klimatyczną

Jednostka prezentacji: kg/euro (w cenach stałych z roku 2005)
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny