Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Priorytet dla Polski - Utworzenie mechanizmów prawno-finansowych sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wodnych i wdrażania wodo-oszczędnych technologii, jak również budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Wskaźnik 6.2.b - Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane biologicznie, chemicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków wymagających oczyszczenia

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny