Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Priorytet dla Polski - Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wód, poprawa ich stanu ekologicznego i jakości chemicznej

Wskaźnik 6.1.b - Odsetek ludności zaopatrywanej z sieci wodociągowej w wodę nieodpowiadającą wymaganiom

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Zdrowia