Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Priorytet dla Polski - Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wód, poprawa ich stanu ekologicznego i jakości chemicznej

Wskaźnik 6.1.a - Pojemność obiektów małej retencji wodnej

Jednostka prezentacji: dam3
Źródło danych: Ministerstwo Infrastruktury