Cel 5 - Równość płci

Priorytet dla Polski - Pełniejsza realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn

Wskaźnik 5.1.c - Udział kobiet w ogólnej liczbie osób zatrudnionych na stanowiskach wyższego szczebla

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny