Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Kompleksowa poprawa jakości powietrza do stanu niepowodującego narażenia na pogorszenie jakości zdrowia oraz środowiska, zgodnego z prawodawstwem unijnym, a w dalszej perspektywie z wytycznymi WHO poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

Wskaźnik 3.5.a - Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5

Jednostka prezentacji: μg/m3
Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska