Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej

Wskaźnik 3.2.b - Liczba pielęgniarek i położnych na 10 tys. ludności

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny