Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Priorytet dla Polski - Na okres 2016–2020 wybrano 6 głównych obszarów tematycznych pomocy: dobre rządzenie, demokracja i prawa człowieka, kapitał ludzki, przedsiębiorczość i sektor prywatny, zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska

Wskaźnik 17.2.a - Oficjalna Pomoc Rozwojowa w relacji do dochodu narodowego brutto

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych