Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Priorytet dla Polski - Lepsze gospodarowanie środkami publicznymi, w tym efektywne wykorzystanie środków z UE

Wskaźnik 16.5.a - Stopa inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny