Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Priorytet dla Polski - Zintegrowanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, w tym kierowanie obroną państwa oraz budowanie zdolności adaptacyjnych

Wskaźnik 16.3.a - Udział wydatków na obronę narodową w PKB

Jednostka prezentacji: Procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Obrony Narodowej