Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Priorytet dla Polski - Zwiększenie skuteczności państwa i instytucji służących wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu

Wskaźnik 16.1.a - Odsetek osób, które uważają, że w Polsce żyje się bezpiecznie

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Centrum Badania Opinii Społecznej