Cel 15 - Życie na lądzie

Priorytet dla Polski - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych, a także ochrona powietrza (likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń lub zmniejszenie ich oddziaływania) i ochrona gleb

Wskaźnik 15.2.c - Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane biologicznie, chemicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków wymagających oczyszczenia

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny