Cel 15 - Życie na lądzie

Priorytet dla Polski - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych, a także ochrona powietrza (likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń lub zmniejszenie ich oddziaływania) i ochrona gleb

Wskaźnik 15.2.b - Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny