Cel 15 - Życie na lądzie

Priorytet dla Polski - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych, a także ochrona powietrza (likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń lub zmniejszenie ich oddziaływania) i ochrona gleb

Wskaźnik 15.2.a - Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5

Jednostka prezentacji: μg/m3
Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska