Cel 15 - Życie na lądzie

Priorytet dla Polski - Ochrona i poprawa stanu jakości środowiska poprzez ochronę różnorodności biologicznej, w tym obszarowych form ochrony przyrody, system gospodarowania odpadami, poprawę jakości i ochronę czystości wód

Wskaźnik 15.1.c - Udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny