Cel 15 - Życie na lądzie

Priorytet dla Polski - Ochrona i poprawa stanu jakości środowiska poprzez ochronę różnorodności biologicznej, w tym obszarowych form ochrony przyrody, system gospodarowania odpadami, poprawę jakości i ochronę czystości wód

Wskaźnik 15.1.b - Udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w powierzchni ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Główny Urząd Geodezji i Kartografii