Cel 15 - Życie na lądzie

Priorytet dla Polski - Ochrona i poprawa stanu jakości środowiska poprzez ochronę różnorodności biologicznej, w tym obszarowych form ochrony przyrody, poprawę jakości i ochronę czystości wód

Wskaźnik 15.1.a - Wskaźnik liczebności ptaków pospolitych krajobrazu rolniczego FBI (2000 = 100)

Jednostka prezentacji: 2000=100
Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska