Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Zwiększenie odporności kraju na skutki zmian klimatycznych

Wskaźnik 13.4.a - Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem

Jednostka prezentacji: Procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny