Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Wzmocnienie roli adaptacji do zmian klimatu jako równoważnego z mitygacją środka walki ze zmianą klimatu

Wskaźnik 13.3.c - Całkowita emisja głównych zanieczyszczeń powietrza z gospodarstw domowych

Jednostka prezentacji: Tysiące ton
Źródło danych: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami