Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Wzmocnienie roli adaptacji do zmian klimatu jako równoważnego z mitygacją środka walki ze zmianą klimatu

Wskaźnik 13.3.a - Stan jakości powietrza (46 stref w skali kraju, w których dokonuje się oceny jakości powietrza)

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska