Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykorzystania dostępnych źródeł energii, w tym rozwój geotermii

Wskaźnik 13.2.a - Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Eurostat