Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Priorytet dla Polski - Rozwój rolnictwa ekologicznego

Wskaźnik 12.2.a - Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem w gospodarstwach ekologicznych w powierzchni użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych / Główny Urząd Statystyczny