Cel 10 - Mniej nierówności

Priorytet dla Polski - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami społecznego i ekonomicznego włączenia oraz dostępności, w tym poprzez ograniczanie barier w dostępie do korzystania z infrastruktury

Wskaźnik 10.4.a - Liczba dostosowanych budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego i użyteczności publicznej

Jednostka prezentacji: sztuki
Źródło danych: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej