Cel 10 - Mniej nierówności

Priorytet dla Polski - Tworzenie miejsc pracy w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach rozwojowych

Wskaźnik 10.2.a - Zmiana liczby pracujących w podregionach o mniej korzystnych uwarunkowaniach rozwojowych

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny