Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Priorytet dla Polski - Zwiększenie aktywizacji osób wykluczonych społecznie m.in. poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej

Wskaźnik 1.2.b - Liczba uczestników w centrach integracji społecznej, zakładach aktywności zawodowej i warsztatach terapii zajęciowej na 100 tys. ludności

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny