Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Priorytet dla Polski - Zwiększenie aktywizacji osób wykluczonych społecznie m.in. poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej

Wskaźnik 1.2.a - Liczba centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej na 100 tys. ludności

Jednostka prezentacji: sztuki
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny