Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Priorytet dla Polski - Umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin

Wskaźnik 1.1.a - Liczba centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej na 100 tys. ludności

Jednostka prezentacji: sztuki
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny