Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Wskaźnik 7.3.1 - Energochłonność pierwotna PKB

Jednostka prezentacji: kgoe/euro (w cenach stałych z roku 2000)
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny