Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.8.2 - Odsetek osób w gospodarstwach domowych, ponoszących duże wydatki na zdrowie (jako udział w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych lub dochodach)

W przyszłości pojawi się tu tabela