Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.1.2 - Odsetek terenów lądowych i wód powierzchniowych istotnych dla różnorodności biologicznej objętych ochroną - według typu ekosystemu

W przyszłości pojawi się tu tabela