Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Poprawa przepływu niewykorzystanych zasobów pracy z rolnictwa do innych sektorów

Wskaźnik 8.8.a - Udział osób pracujących na wsi w sektorze pozarolniczym w ogólnej liczbie osób pracujących na wsi

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny