Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Kompleksowa poprawa jakości powietrza do stanu niepowodującego narażenia zdrowia oraz środowiska, zgodnego z prawodawstwem unijnym, a w dalszej perspektywie z wytycznymi WHO

Wskaźnik 3.7.a - Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5

Jednostka prezentacji: μg/m3
Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska